Koppla kompetenshöjning till lönsamhet!

Nu börjar det bli dags för nya årsbudgetar och som vanligt vet "alla" hur viktigt det är med utbildning för att behålla marknadsandelar, komma in på nya områden eller kanske bara arbeta effektivare. Konstigt nog är det långt ifrån alla bolag som ställer sig frågan "vad vill vi nå med kompetenshöjningen". Kanske man behöver få folk att arbeta mer effektivt med befintliga program för att spara pengar som kan satsas på andra delar, nyanställningar eller andra inköp. Kanske man måste ta ett strategiskt beslut att satsa på ett helt nytt område därför att man märker att marknaden har större efterfrågan där än på områden där man har sin expertis i dagsläget.

Men oavsett varför så måste företagen börja se kompetensutveckling som något som driver framåt och antingen om man tjänar pengar eller sparar pengar så är utbildning något som gör att företaget både blir effektivare och i många fall har medarbetare som satsar det där lilla extra för att jobbet satsat på att utveckla just honom/henne. Det finns många anledningar och sätt att få koll på vad som gagnar ens eget företag mest med kompetenshöjning och här skulle jag vilja förklara hur vi på Informator kan hjälpa till att göra bilden klarare...

8 steg i rätt riktning - Informators Time-to-Skills™
  • Behovsanalys: Organisationens behov av kompetens definieras.
  • Kunskapsinventering: Kartläggning av organisationens befintliga kunskaper.
  • Processkartläggning: Kartläggning av organisationens arbetsprocesser.
  • Gapanalys: Skillnaden mellan aktuell kompetens och behov definieras.
  • Best Practice: Dokumentation av och förslag till förbättringar av organisationens arbetsprocesser.
  • Utbildningsplan: Utifrån gapanalysen fastställs en utbildningsplan samt målet för utbildningen ur ett strategiskt perspektiv.
  • Utbildning: Val av utbildning styrs av vilka behov individen, teamet och företaget har. Utbildning kan ske i ett antal olika former som anpassas efter det mest effektiva och pedagogiska upplägget för varje tillfälle.
  • Effektmätning: Utbildningsinsatserna utvärderas kontinuerligt i relation till de uppsatta målen.
Kunskap som ger resultat

Medarbetarnas kompetens utgör den viktigaste konkurrensfördelen för alla kunskapsintensiva företag. Det innebär stora utmaningar, i synnerhet på en marknad som förändras snabbare och snabbare och där företagens kunskapshantering får allt större betydelse. Kunskapshantering handlar om organisationens förmåga att omsätta den enskilda medarbetarens kunskap i verksamheten, så att organisationens samlade kunskap ökar. Rätt kunskapshantering leder till större konkurrenskraft och effektivitet för hela företaget.

Kunskap är en tillgång som ger god utdelning när den hanteras på rätt sätt. Därför måste all kunskaps- och kompetensutveckling utvärderas utifrån affärsnyttan. Kommer till exempel en utbildningsinsats att leda till att organisationens samlade kunskap förbättras? Är det rätt kunskap som tillförs, det vill säga, kommer den att skapa affärsmässiga fördelar? Och - vilka delar av organisationen bör utvecklas? I vilken ordning?

Informators modell är är att kontinuerligt bygga på vår erfarenhet av hur en organisation bör bedriva affärsorienterad kompetensutveckling. Det är en roadmap till framgångsrik utveckling av såväl individen som företaget. Du kan läsa mer om vårt koncept på www.informator.se, enjoy!
"Det värsta som kan hända är inte att de anställda kompetensutvecklar sig och drar vidare till andra företag. Det värsta som kan hända är att de inte utvecklar sig och stannar kvar." - Strategier 4/99

Kommentarer

Kontaktformulär

Namn

E-post *

Meddelande *

TRANSLATE